Göktürk Devlet Hukuku (Göktürk Yasaları)

Göktürk yasaları
 1. Tanrı adına kullanılan kutun yeryüzündeki gerçek sahibi halktır. Kağan, kuta Türk halkı yerine vekâlet eder. Bunun için yeni kurulan bir devletteki ilk kağanı tayin etme hakkı halka aittir.[1]
 2. Devletin geleneksel başkenti Ötüken, simgesi gök renkli bayraktır.
 3. Kağan, Türk budununun temsilcisi olan Türk Toyu adına yürütme yetkisini kullanır. Üst düzey bürokratlar olan aygucı, ilteber, bitigci, tamgacı, ılımgacı, agıcı ulugı, yabgu, şad ve apaları atama yetkisi kağana aittir. Çor unvanını Tuğluk uruğu, erkin unvanını ise On-ok uruğu, boy içerisinde düzenledikleri toyda kararlaştırır.
 4. Kağan başkomutandır. Ülkedeki birliği, ekonomik refahı, toprak bütünlüğünü ve adaleti sağlamakla yükümlüdür. Türk Toyu’na başkanlık yapmak kağanın en önemli görevidir.
 5. Kağanlık hakkı ağabeyden kardeşe geçer. Yeni kağan, ölen kağanın vasiyetiyle belirlenmez. Türk Toyu, kağanlık şartlarını taşıyan adaylardan birini kağan olarak atama yetkisine sahiptir. [2]
 6. Türk Toyu toplanarak kağanı görevden alabilir. Türk Toyu yetki olarak kağanın üzerindedir.[3]
 7. Kağanın vekili kağatun yani kağanın eşidir. Kağanın öldüğü ve yönetim boşluğu oluştuğu dönemlerde, kağatun “kağan” sıfatını kullanabilir.[4]
 8. Kağan öldüğünde tiginlerin (prenslerin) velayet hakkı kağatunun üzerine geçer. Kağan uruğundaki ölümler sonucunda Levirat kaidesi uygulanır.
 9. Ülkedeki mülkiyet ve toprak paylaşımı hakkı kağana aittir. Bununla birlikte halk toprak edinebilir. Miras durumunda toprak en küçük oğula kalır, diğer kardeşler ise taşınabilir malları edinir.
 10. Türk ülkesi yurttaşlarından köle olmaz. Bulunlar (esirler); köle ve karavaş (cariye) olarak değerlendirilir.
 11. Tek veya yaya düşmana saldırılmaz. Savaşta aman dileyenler bulun (esir) olarak alınır, öldürülemez.
 12. Ülkenin yönetici zümresinden olan kadınlar kendi zümrelerinden kişilerle evlenebilir. Alt gruplarla evlenemez.
 13. Aile (oğuşluk) budunun temelidir. Bir ailedeki herhangi bir kişinin işlediği suç tüm aileyi alakadar eder, bu suç aile bireylerinin hepsi için cezai bir sorumluluk doğurur. Suçun bireyselliği ilkesi yoktur.
 14. Türk töresinin kurallarını belirlemek, ülkenin siyasetine yön vermek amacıyla kağan yılda üç kez tüm Türk boylarının temsilcilerini Türk Toyu’nda toplar.
 15. Kağanın kendisi töreyi değiştiremez. Töre koyma yani yasama yetkisi yalnızca Türk Toyu’na aittir. Kağan töreyi uygulamakla yükümlüdür.[5]
 16. Türk Toyu üyeleri her yılın beşinci ayının ikinci yarısında “Atalar Mezarlığı”nda toplanıp, Gök Tanrı’ya ıduklar (kurbanlar) verip, burada Büyük Türk Toyu’nu düzenler. Bu toy kararları bakımından aynı yıl içerisinde yapılan diğer iki toyun üzerindedir. Bu büyük toy halka açıktır.[6]
 17. Vatana ihanet gibi devlet büyüklerinin işlediği büyük suçlar, divanıharp (sü ayıkı) geleneği gereği Türk Toyu’nda tartışılarak karara bağlanır. Vatana ihanetin cezası ölümdür.
 18. Savaş ve barış kararlarını alma yetkisi Türk Toyu’ndadır. Dış ülkelerle yapılan antlaşmalar toyda onaylanmadıkça geçerli değildir.[7]
 19. Halk temsilcileri olan toygunlar, Türk Toyu’na katılma yetkisine sahiptir. Toygunların kağan soyundan gelmesi gerekmez. Kağan, kağatun, alpagular (boy beyleri) ve tiginler toyun tabii üyeleridir. [8] Bunun yanında toyda 9 adet buyruk bulunmaktadır.[9] Bu 9 buyruk, ülkenin önde gelen boylarının beyleridir.
 20. Devlete hizmet için ilk şart liyakattir. Devlet bürokrasisinde Türk devletine bağlılık duyan herkes görev alabilir. Türk kökenli olmak mutlak bir şart değildir.[10]
 21. Türk Toyu’nun yürütme ile yetkili bakanlar kurulu olan ayukının üyeleri yani tudun (bakan) makamları ise şunlardır:

Âşık Sümmanî (Edebî Kişiliği, Hayatı)

Âşık Sümmanî, Türk halk edebiyatındaki en önemli badeli âşıklardan biridir. Ozan, 1860’ta Erzurum ilinin Narman ilçesinde doğmuştur. Gezgin bir şair olan Sümmanî: Gürcistan, İran, Kırım ve Afganistan gibi birçok farklı coğrafyayı gezmiş buralardaki ozanlarla âşık karşılaşmalarında bulunmuştur. Sümmanî’nin yaşadığı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi, Türk halk şiirinin en canlı ve verimli ürünlerinin verildiği yöre olarak dikkat çekmiştir. Sümmanî, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Âşık Şenlik ve Zülalî gibi büyük ustaların çağdaşıdır.

Sümmanî’nin şiirlerinde ele aldığı başlıca konular aşk, sevgi, tasavvuf, cömertlik ve kaderdir. Sümmanî’nin şiirlerinde yer alan temel özne ise Gülperi adını verdi hayalî sevgilisidir. Ozan henüz 11 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada uyuyakaldığını bu esnada pirler tarafından kendisine bade içirildiğini belirtmektedir. Rivayete göre Sümmanî 11 yaşında bade içtikten sonra çobanlığı bırakmış ve saz karşılaşmalarına katılmaya başlamıştır. O günden sonra, bade içme sırasında rüyada gördüğü ve kendisine Bedahşan kentinde Şah Abbas’ın kızı olduğunu söylenen Gülperi adındaki kıza sevdalanmıştır. Yaşamı boyunca diyar diyar gezerek Gülperi adındaki bu kızı aramıştır. Ancak klasik edebiyattaki maşuk mazmununa uygun olarak hiçbir zaman bu güzele ulaşamamıştır. Sümmanî, Gürcistan, İran, Kırım ve Afganistan gibi uzak memleketlere yaptığı seyahatleri Gülperi’yi bulmak uğruna yaptığını şiirlerinde aktarmıştır.

Eski Türklerde Sığır Töreni

Eski Türklerdeki sığır törenlerine benzeyen bazı gelenekler Tuva Türklerinde hâlâ yaşamaktadır.

Eski Türklerde üç çeşit bayram vardır. Bu bayramlar sığır töreni, yuğ töreni ve şölendir. Şölenlere şeylan adı da verilir. Eski Türklerde, dinî açıdan en çok önem verilen ayin sığır törenleridir. Çünkü bu törenin amacı Kök Tengri’ye sunulmak üzere kurban avlamaktır.

Sığır törenleri topluca yapılan sürek avlarıyla başlar. Eski Türk metinlerinde sürek avlarında “av avlandığı, kuş kuşlandığı” söylenilmektedir. Bu kavramlar törenlerin dinî boyutuyla alakalıdır. Çünkü sığır törenleri Tengricilik inancında dinî bir ritüel olarak gerçekleştirilmektedir. Avlanan hayvanlar Kök Tengri’nin bir lutfu olarak görülmektedir. Sığır törenlerinin avlanma dönemi bittikten sonra sıra bodun obası toplantısına gelir. Sığır törenlerinin sonundaki bu toplantıya o Türk bodununa mensup olan tüm alplar katılır. (Eski Türklerde hane reisi olan erkeklere alp adı verilir.) Bu toplantılarda kahramanlıklarıyla tüm boyların takdirini kazanan alplar büyük kutlamalarla karşılanır. Kutlamalarda kurban öncesi ve sonrasında baksı ya da ozan adı verilen şairler tarafından koşuk adı verilen şiirler söylenir. Bu şiirler içerik olarak daha çok ülkeyi yöneten kağan ve kağanın uruğuna (ailesine) ithaf edilmiştir. Bu şiirlerde kafiyeler sonunda değil baştadır. Aynı zamanda modern edebiyat kuramlarında aliterasyon olarak adlandırdığımız ahenk unsuru sığır koşuklarında başlıca ahenk unsuru olarak dikkat çeker.

Eski Türkler genel itibarıyla boylar konfederasyonu şeklinde bir siyasi yapıya sahip oldukları için yapılan ulusal törenlerde de belirli bir protokol sırası ortaya çıkmıştır. Yani av sonrası toplantılarda hangi boy üyelerinin nereye oturacağı ve hangi boyların kesilen etten ne kadar pay alacağı Türk töresi uyarınca belirlenmiştir.

Sığır törenlerinin en büyük amacı “yak” adı verilen ve kuvveti ile dikkat çeken Tibet öküzü avlayabilmektir. Eski Türkler Tibet öküzlerine sığır adı verdikleri için bu törenin adı da sığır töreni olarak bilinmiştir. Sığır törenlerinin sürek avı safhasında her zaman Tibet öküzü yakalamaz. Çünkü bu hayvanları yakalamak oldukça zor bir iştir. Bu durumda Tibet öküzü yerine besili bir öküz kurban etmek adettendir. Eski Türklerde avlanarak kurban edilen bu hayvana ıduk adı verilir. Bazı Türk topluluklarında Tibet öküzü yerine at kurban edildiği de görülmüştür.

Bugün Altay ve Tuva Türkleri gibi bazı Türk topluluklarında tam olarak eskiyi yansıtmasa da sığır törenine benzer gelenekler yaşamaktadır. Yine Türklere akraba Tunguz kavimlerinden Evenklerde bu tarz geleneklerin varlığı bilinmektedir.

Sinirsel Bağ (Neural Lace) Teknolojisi

Sinirsel Bağ Teknolojisi

Sinirsel bağ teknolojisi insan beyni ile makineler arasında iletişimi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. İngilizcede neural lace olarak bilinir. Bu teknoloji sayesinde insanlar herhangi bir fiziksel davranış göstermeden tamamen zihinsel süreçler yoluyla makineleri yönlendirebilecektir. Henüz somut bir uygulama örneği bulunmayan bu teknoloji muhtemelen gelecek yüzyıla damga vuracaktır. Sinirsel bağ teknolojisinin başarılı bir şekilde geliştirilip kullanıma sunulması durumunda insan için fiziksel güç gerektiren birçok iş ve eylem sadece insan zekâsının yönlendirmesi ile yapılabilecektir.

Sinirsel bağ teknolojisinin Düşünsel alt yapısını oluşturan kişi ünlü yazar Iain Banks’tır. Banks’ın “Kültür” adlı eserinde idealize ettiği yaşam tarzında sinirsel bağ teknolojisine dair birçok öngörü yer almaktadır. 2016’nın haziran ayında Musk, “Kültür” adlı bu eserdeki gelecekçi öngörülerden çarpıcı olarak etkilendiğini dile getirmiştir. Sinirsel bağ teknolojisinin dünya üzerindeki ilk araştırma grubunu kuran kişi de yine ünlü mucit Elon Musk olmuştur. Sekiz ortağı ile birlikte Elon Musk’ın “Neuralink” adını verdiği şirketi ilk çalışmalarına 2016 yılında başlamıştır. Bilgisayarlı beyin ara birimi geliştirme çalışmaları ile ilgili ilk kayda değer sonuçlar 2017 yılının mart ayında ortaya çıkmaya başlamıştır. “Neuralink” adlı bu şirketin merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentindedir.

Musk’un insan üzerinde yaptığı bu araştırmalar bazı çevreler tarafından etik bulunmamıştır. Bu durum yapay zekanın insanlığın sonu olabileceği yönündeki endişeleri yeniden dünya gündemine taşımıştır. Musk, Nisan 2017’de yeni bir açıklama yaparak yaptıkları çalışmalar sayesindeinsanlığı tehdit eden birçok hastalığın iyileşeceğine dair yeni bir umut kapısı açtıklarını söylemiştir. Bununla birlikte Musk, insan beynine yerleştirilen elektrotlar sayesinde beyindeki düşünce yapısı ve algoritmanın bilgisayarlara ara yüz olmaksızın aktarılabileceğini de belirtmiştir. Ayrıca bilgisayarlara aktarılan bu beyin işlev algoritmalarının geliştirilebilir ve farklı ortamlara iletilebilir olması amaçlanmaktadır. Araştırmacılar bu amaçların gerçekleşemsi hâlinde insanların algı ve anlama güçlerinin zannedilen çok daha yüksek bir bilişsel boyuta erişebileceğini düşünmektedir.

Popüler bilim yayınlarında çıkan haberlere göre şu an için bu çalışmaların önündeki en büyük engel finansal konular.

Son olarak diyebiliriz ki, sinirsel bağ teknolojisinin insanlara yararlı mı yoksa zararlı mı sonuçlar getireceği hakkındaki tartışmalar uzun süre daha devam edeceğe benziyor.

Hızyuvar Nedir?

Hızyuvar Örneği

Hızyuvar, hava baskılayıcıları ve asimetrik motorlarca devinimi sağlanan basınç yuvarlarının hareketi sayesinde hareket eden yeni nesil bir taşıt sistemidir. Hızyuvarların en bilineni Elon Musk tarafından ABD’de inşa edilmekte olan Hyperloop One’dir. İlk olarak Vikipedi’de kullanılan hızyuvar kavramı daha sonra TÜBİTAK tarafından da benimsenmiş (bakınız 1 ve 2) ve hızyuvar kelimesi yaygınlaşmıştır. Uzun süredir kayda değer bir milat yaşayamayan taşımacılık sektörü için hızyuvar teknolojisi, taşımacılığın geleceğini temsil etmektedir. Görünen o ki hızyuvarlar gelecek nesillerin hayatlarında vazgeçilmez bir yer edinecektir.

İstenilen başarı sağlanırsa bu araçların saatte 1000 kilometreden daha hızlı hareket edebilmesi planlanmaktadır. Bu da uçak hızına alternatif yeni bir sistemin doğuşuna tanıklık ettiğimizi göstermektedir. Uçakların kalkış ve iniş süreçlerindeki kaybedilen zaman ve havaalanlarına ulaşımdaki zorluklar hızyuvar teknolojisini ön plana çıkarmaktadır. Bu sayede eğimli olmayan arazi yapılarına inşa edilecek hızyuvarlar sayesinde insanların rahatça ulaşabileceği yuvar terminalleri seyahatleri hiç olmadığı kadar rahat ve ekonomik hale gelecektir. Örneğin İstanbul’un en işlek noktalarından birinde hızyuvara binen bir kişi yaklaşık yarım saatte Ankara’da olabilecektir. Bu da dünyanın mekânsal olarak hiç olmadığı kadar küçülmesine ve mekânsal zorlukların oldukça aza indirgenmesine kapı aralayacaktır.

Türkiye’de de hızyuvar teknolojisine ilgi duyan araştırma toplulukları vardır. Özellikle İstanbul Üniversitesinin bu konuda çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Bununla birlikte dünyada yapılması planlanan yuvar hatlardan hiçbiri Türkiye’yi kapsamamaktadır. Teknoloji bağlamında geri kalmamak ve dünyadaki modern gelişimleri takip edebilme açısından bugünden başlayarak hızyuvar konusuna özen gösterilmesi Türkiye’nin yararına olacaktır. Özellikle manyetik yuvar sistemlerinin denizaltı sistemleri ile entegre şekilde düzenlenebilmesi durumunda Marmara ve Karadeniz gibi destinasyonlarda ulaşım sürelerinin çok daha kısalacağı açıktır. Alüminyum ve karbon fiberden üretilen bu araçlar eğer Türkiye’de kullanılmaya başlanırsa karadan karaya ulaşımla birlikte Türkiye’nin herhangi bir yerinden başka bir yerine en fazla iki saatte gitmek mümkün olacaktır.

Hızlı ve teknoloji uzun süre kavramsal bir yapıda kalmış herhangi bir uygulaması yapılmamıştır. Bu teknolojinin ilk tatbiki Amerika Birleşik Devletleri’nde 2017 yılının temmuz ayında başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra yuvar hatların dünyanın birçok noktasında inşa edilmeye başlanacağı düşünülmektedir.

Kutadgu Bilig Ön Sözü (Orijinal Metin)

Aşağıdaki “Kutadgu Bilig Ön Sözü” orijinal metin olarak Fergana nüshasından alınmıştır. Okunamayan bölümlerde Kahire nüshasından yararlanılmıştır. Bu yüzden metin yer yer imla açısından farklılıklar gösterebilir. Orijinal metin bilgisayar ortamına aktarılırken büyük oranda orijinaline bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Kutadgu Bilig ön sözü, Arap harfli olarak aşağıdadır:

حمد و سپاس و منت و اوكدي تنكري عز و جلقا كيم اولوغلوغ ايذيسي توكل قدرتليغ پادشاه ييرلي كوكلي يراتغان قموغ تنليغلارقا روزى بيركان ناني كيم تيلادي قيلدي مماناني تيلاسا قيلغان يفعل ما يشأ و يحكم ما يريد سما خلقلاردا اودوردي تنكري يلاۋچي اوزاسان سيز درور بولسون ايشلاري عزيز اغيرليغ صحابهلار اوزا رضوان الله عليهم اجمعين بوكتاب يۋلاق عزيز تورور جين حكيملارنينك امثاللاري بيرلا يراميش ماچين حكيم لارنينك اشعارلاري بيرلا آرس ته قيلمش بوكتابني اوقيغلي بو بيتلاريني معلوم قيلغلي كتابدين يخشي عزيزراق ترور ماچين عالملاري و حكيملاري قموغ اتفاق بولديلاركيم مشرق ولايتندا تركستان ايلاريندا بغرا خان تيلنجا بو كتابدين يخشيراق هركز كيم ارسا تصنيف قيلمادي بو كتاب قايو

Edebiyat Yapmak Ne Demektir?

Türk Dil Kurumuna göre edebiyat yapmak “bir konu üzerinde gereksiz yere süslü sözler söylemek” anlamına geliyor. Peki edebiyat yapmak, edebî bir eser oluşturmak anlamına niçin gelmez? Bu sorunun yanıtını bulmak için edebiyatın ne anlama geldiğini bilmek gerekir.

Edebiyat Nedir?

Edebiyat kelime anlamı olarak “güzel olanlar” anlamına gelir. Bu anlama göre edebiyat güzel olanı anlatmalıdır. Ancak buradaki güzelliğin ahlakî-düşünsel bir güzelliği mi, yoksa üslup ve anlatımımı kapsaması gerektiği günümüz edebiyatında tartışma konusudur.

Edebiyat güzel zaman geçirme aracı olarak görülmemelidir. Edebiyatın temel amacı insanın kendi varoluş bilgisine ulaşmasını sağlamaktır. Öyleyse edebiyatın temel amacı bilgi vermek değildir. Onun temel amacı sanatsal bir bakış açısıyla insanın gelişim sürecine katkı sağlamaktır. Edebi bir eser insanın gelişimine nasıl katkı sağlayabilir diye düşünebilirsiniz. Sandığınızın aksine edebiyat ile toplumsal ve bireysel gelişim arasında kuvvetli bir bağ vardır. Edebiyat Düşünsel üretimi sağlar ve toplumların düşünce gelişimi için metaforlar üzerinden yeni bir anlam alanı oluşturur. İnsanların sanatsal kabiliyetlerini ve anlama yetilerini en iyi geliştiren araç edebiyattır.

Okunması Gereken Kitaplar (Öneri)

Okunmasını tavsiye Ettiğimiz Kitaplar

Okunması gereken kitaplar listemize hoş geldiniz.

Sizlere hayatınız boyunca mutlaka okumanız gereken 50 kitaplık bir liste hazırladık. Tabii ki bu liste, kişisel zevkleri yansıtan öznel bir çalışma. “Ne okuyayım?” diye düşünüyorsanız, listemizden yararlanabilirsiniz.

1. Çavdar Tarlasında Çocuklar – Jerome Salinger
2. İnci – John Steinbeck
3. Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan
4. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski
5. Tutunamayanlar – Oğuz Atay
6. Oryantalizm – Edward Said
7. Beyaz Gemi – Cengiz Aytmatov
8. Semerkant – Emin Maluf (Amin Maalouf)
9. Nietzsche Ağladığında – Irvin Yalom
10. Hayvan Çiftliği – George Orwell
11. Gülün Adı – Umberto Eco
12. Yol Ayrımı – Kemal Tahir
13. Derviş ve Ölüm – Meşa Selimoviç
14. Yaşamın Ucuna Yolculuk – Tezer Özlü
15. Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
16. Beyaz Kale – Orhan Pamuk
17. Piramit – William Golding
18. Açlık – Knut Hamsun
19. Gün Olur Asra Bedel – Cengiz Aytmatov
20. Korkuyu Beklerken – Oğuz Atay

Rabguzî ve Kısasü’l-Enbiyâ

Rabgûzî ya da Nâsırü’d-dîn bin Burhânü’d-dîn er-Rabgûzî, Harezm sahası Türk edebiyatının nesir alanındaki ilk temsilcilerindendir. 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamıştır. Onun yazdığı Kısasü’l-Enbiya adlı eser Harezm Türkçesi ile yazılan ilk yapıttır. Rabguzî, Ribât Oğuz kasabasında doğduğu için Rabguzî mahlasını kullanmıştır. Asıl mesleği kadılıktır.

Rabguzî’nin dili Kutadgu Bilig’in yazıldığı Hakaniye Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasındaki geçiş sürecinin özelliklerini gösterir.

Kısasü’l-Enbiya, Harezm Türkçesi ile yazılan önemli bir nesir örneğidir. Eser, İlminskiy tarafından Özbekistan’da bulunduktan sonra 1859’da Kazan’da yayımlanmıştır. Kısasü’l-Enbiya’nın Leningrad, İsveç, Paris, Londra ve Bakü’de toplam 11 nüshası vardır. Eserin nüsha sayısının bu kadar fazla olması döneminde çokça okunup takdir edildiğini göstermektedir.

Dil İçerisindeki Özel Diller: Jargon, Argo ve Kişisel Dil

Dillerin belirgin kullanılma alanlarında özel diller oluşur. Özel dillere dilce adı da verilir. Dilceler, günlük dil ve ölçünlü dil dışında kalan kendine özgü bir ifade alanını tanımlar. Özel dillerin günlük yaşamda iletişim amacıyla müracaat ettiğimiz dillerden en büyük farkı, dilcelerin belirli topluluklara ya da bireylere hitap etmesi yani sınırlı bir kullanımı olmasıdır.

Özel diller üçe ayrılır:

Jargon: Belirli bir meslek grubunun kendi arasında kullandığı özel kelimelerden oluşan dilcedir. Bu meslek grubunda çalışanlar kendi Aralarında oluşturdukları bu dil ile hızlı bir iletişim sağlayabilirler çünkü işleri ile ilgili kullandıkları kelimeler doğrudan teknik ayrıntılar içerir Böylece daha az kelime ile daha çok şey anlatabilirler Örneğin dil bilimcilerin kendi aralarında kullandıkları gerindium, lokatif , faktatif gibi kelimeler dil bilimi jargonunun bir parçasıdır.

Argo: Günlük kullanılan dil ile ölçünlü dil dışında kalan özel dillerdir. Bu dillerin jargondan farkı, herhangi bir iş ya da meslek grubu tarafından kullanılmamalardır. Argo, ortak sosyolojik özellikler gösteren grupların kendi aralarında belirli imlerle oluşturdukları özel dillere denir. Örneğin hapishanedeki insanların yalnızca kendilerinin anlayabileceği sözcük ve deyimlerden oluşturdukları hapishane argosu, argoya örnek gösterilebilir. Argo içerisinde yer alan kelimelerin büyük çoğunluğu gündelik dilde kullanılan kelimelerin farklı bir anlam katmanında kullanılmasıyla oluşur.

Powered by Webmaster Forum