İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

10-TDE

10-TDE | 10. sınıf "giriş" ve "hikâye" kazanımlarını içeren denememizin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin sonunda sistem sizi atacağından, lütfen bu süre dolmadan "Bitir" butonuna tıklayınız.

Adınız, Soyadınız, Sınıfınız
1. soru

Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla ve derinlemesine anlamak için, önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, o devir insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir.

Bu parça edebiyat ile hangi alanın ilişkisini ortaya koymaktadır?

2. soru

Türk edebiyatı tarihi, edebî eleştiri, Türk dili, İslam dini, Türk sanat musikisi gibi alanlardaki geniş çalışmalarını çeşitli kitap, dergi ve ansiklopedilerde derledi. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi I-II, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri, Edebiyat Araştırmaları eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda kendisinden bahsedilen edebiyat tarihçisi kimdir?

3. soru

İslamlaşmayla birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir mahiyet kazanmıştır. Nitekim Türkler, İslamlaşma sürecinde tabii bir kültür değişimi yaşamış, yeni bir estetik anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır.
Bu parça edebiyat ile hangi alanın ilişkisini ortaya koymaktadır?

4. soru

-------------- Dönemi’ne ait elde oldukça fazla malzeme bulunmaktadır. Bu metinlerin çoğu, Mani
ve Buda dinlerinin etkisiyle yazılmış metinlerdir. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig bu dönem eserlerindendir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?

6. soru

İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7. soru

Türkler VIII. yüzyıldan itibaren Müslümanlığın etkisinde kalmış ancak İslamiyet’in Türkler arasında yayılması X. yüzyılda gerçekleşmiştir. İslam uygarlığı etkisinde verilen ilk eserler Kutadgu Bilig, Divân-ı Lugati’t-Türk, Atabetü’l-Hakâyık ve Divân-ı Hikmet’tir. Bu dönem “---------Dönemi” olarak da bilinmektedir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8. soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

9. soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

10. soru

Öpkem gelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar

Yukarıdaki şiirin hangi döneme/edebiyata ait olduğu söylenebilir?

11. soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

12. soru

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

13. soru

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

14. soru

Halk Hikâyeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

15. soru

Bu metinlerde şekil bakımından nazım, nesir veya nazım-nesir karışık olarak kaleme alınmıştır.
Hz. Ali, olaylarda sürekli sahnede kalan örnek cengâver-gazi tipini temsil etmektedir. Müslim-gayrimüslim mücadeleleri fikri üzerine kurulmuş bu tarz eserlerde Müslim ve gayrimüslim olmak üzere iki tip vardır. Somut veya hayalî varlıklar sürekli sahnededir. Bu eserlerde, olağanüstü ögeler söz konusudur. Hayber Kalesi Cengi, Türk edebiyatındaki türün en bilinen örneğidir.

Bu parçada anlatılan edebî tür aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

16. soru

Mesnevi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

17. soru

“Âşıkane gazel” türünün edebiyatımızda en tanınmış ismidir. Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Şiirler, Leyla vü Mecnun (mesnevi), Beng ü Bâde (mesnevi), Saki-name (mesnevi), Hadikatü’s–Süeda (mensur), Rind ü Zahid (mensur), Türkçe Mektuplar (mensur) eserlerinden bazılarıdır. Türkçe Mektuplar’ın içinde yer alan Şikayetname, Türk edebiyatında mektup türünün bilinen ilk örneği olması yönüyle önemlidir.
Yukarıdaki özellikleri verilen şair kimdir?

18. soru

İnsan ve makine öğrenme biçimlerinin en temel farkı hataya dayanıklılıktır.
Bu cümle için hangisi söylenebilir?

19. soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20. soru

Aşağıdaki seçeneklerden içerisinde zarf-fiil kullanılmıştır?

21. soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tüm fiilimsi türlerinden vardır?

22. soru

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat-fiil yoktur?

23. soru

Havalar serinleyince karanfilleri içeri alırdık. Vagon evin ırmağa bakan yüzüne bir pencere açılmıştı. Karanfilleri onun önüne koyardık. Sabah uyandığımda, pencereden sızan güneş gözlerimi kamaştırır; ortalığı bir karanfil kokusu kaplardı.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

24. soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

25. soru

Aslında bu durum insanoğlunun bir çeşit “fonetik okuryazarlık” ile dünyaya geldiğini göstermektedir. Yani bebekler bir konuşmadaki dil bilgisel anlamdaki “karşıt kategorileri” ayırt etme yeteneğine sahiptir. Bu da istatistik öğrenme ve evrensel dil bilgisinin uyuşabileceği noktalardan biridir (  ) Çünkü ona göre "İnsanların neredeyse sınırsız sayıda benzersiz görsel nesneyi tanıma yeteneği, karmaşık görsel özellikleri ortamdan çıkaran sağlam ve verimli bir öğrenme mekanizmasına dayanmalıdır (  ) (  )
Boşluklara hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir