İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

11. Sınıf "Giriş" ve "Hikâye" Üniteleri Kazanım-Tekrar Testi

Edebî Akımlar: 11. Sınıf Giriş ve Hikâye Üniteleri Kazanım-Tekrar Testleri | 11. sınıf "edebi akımlar test çalışması" ders kitabı merkezli soruları içermektedir. Test Yönergesi: Bu edebi akımlar etkinlik çalışması sayesinde 11. sınıf kitabının ilk bölümünde öğrendiklerinizi tekrar etme fırsatı bulacaksınız. Soruları çözdüğünüzde "Bitir" düğmesine basarsanız, doğru ve yanlışlarınız ortaya çıkacaktır. Eğer sonuçların istediğiniz bir e-posta adresine gitmesini istiyorsanız ilgili bölümü doldurmalısınız. Ayrıca soruları buradan PDF olarak indirebilirsiniz.

Adınız, Soyadınız
Okulunuz
E-posta (isteğe bağlı)
1. soru

Edebiyat ile toplum ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2. soru

Şiirde iyi veya kötü konular değil sadece iyi ve kötü şairler vardır. Kaldı ki her şey konudur; her şey
sanatla ilgilidir; her şeyin şiire girmek hakkıdır.

Romantizm akımının bir temsilcisi olan Victor Hugo'ya altı çizili bölüm, hangi edebî akıma bir tepki olarak değerlendirilebilir?

3. soru

Her şey görmekten ibarettir. Görmek ama doğru görmek. Ustalarının gözüyle değil kendi gözlerinle ve doğru görebilmek için daha beklemen lâzım. Bir sanatçının orijinalliği, ‘büyük şeyler’de değil, önce ‘küçük şeyler’de görülür. Şaheserler, basit konular üzerindeki ayrıntılardan meydana gelmiştir.
Bu parça edebiyat gözlem yapmanın tek başına yeterli olmadığını, gözlemin gerektiğinde "deney" boyutuna ulaşması gerektiğini belirten Gustave Flaubert'in hangi edebî akıma dâhil olduğu söylenebilir?

4. soru

Edebî akımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisi bir edebî akımdan ziyade bir edebî okuldur?

6. soru

Edebî akımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7. soru

Edebî eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki
eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur. Klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, parnasizm, sembolizm başlıca edebiyat ve sanat akımlarındandır. ------------------ genellikle yukarıda zikredilen sanat akımlarının etkileri görülmektedir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8. soru

XVI. yüzyılın sonlarında Fransa’da monarşinin güçlenmesiyle ortaya çıkmış bir edebî akımdır. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan bu akımda sanattaki kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esastır. Bu akımda akla, sağduyuya ve ahlak ilkelerine büyük önem verilir. Kişisel duygu ve eğilimler değil insanın değişmeyen özellikleri yansıtılır. Konular tarihten ve mitolojiden alınır. Kahramanlar soylulardan seçilir. Dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanır; açıklık, yalınlık, duruluk önemsenir. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Sanatçı eserde kişiliğini gizler.
Yukarıda özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

9. soru

Klasisizm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

10. soru

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ------------------ tepki olarak ortaya çıkmış bir şiir akımıdır. Sanat için sanat anlayışıyla şiir yazan ------------------ şairler, şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermiş; dış dünyanın insan üzerindeki etkisini semboller aracılığıyla anlatmıştır. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu sembolist şiirde duygular ön plandadır, doğa
betimlemeleri özneldir.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

11. soru

Parnsizm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

12. soru

I. Evrende olup bitenlerin nedensellik bağlantısı içinde belirlendiği görüşünü esas alan determinizmin edebiyata yansımasıdır. 
II. Romantizmin ileri aşaması sayılır.
III. Gerçeği anlatmada realistleri yetersiz bulan
natüralistler, gerçeği yansıtmayı aşırılığa vardırır; doğayı anlatırken deneysel yöntemden yararlanır. 
IV. Toplumun laboratuvar, insanın incelenecek bir nesne gibi görüldüğü bu akımda kişilere ve olaylara bir bilim adamı nesnelliğiyle yaklaşılır.
V. Natüralizme göre aynı nedenler aynı sonuçları doğurur, kişinin davranışlarını iradesi değil soya çekim ve sosyal çevre belirler.
VI. Toplum için sanat anlayışının hâkim olduğu bu akım çevresinde yazılan eserlerde toplumdan dışlanan kişilere yer verilir. 

Natüralizmle ilgili yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

13. soru

Realizm, XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuş bir edebî akımdır. Bu akımda ------------------ bilimsel felsefesinden yola çıkıldığı için gerçekçi gözleme büyük önem verilir. Kişilerin davranışlarını, karakterlerini belirlediği düşünülen doğal ve toplumsal çevrenin betimlenmesine ağırlık verilir. Bu açıdan bakıldığında realist eserlerde işlevsel betimlemeler yapılır. Realizmde kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir. Yazar, eserinde kendi kişiliğini ---------------------. nesnel bir anlatım tutumu sergiler. Bu akım sanatçılarına göre yazarın herhangi bir mesaj verme kaygısı yoktur. Kurallara uygun, sağlam bir dil ve üslup kullanılır. Roman türü özellikle realizm akımıyla birlikte büyük bir gelişme göstermiştir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

14. soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki realist sanatçılardan değildir?

15. soru

— Vay canına, diye devam etti, olan biteni anlamamış gibi görünerek, bu mümkün değil. Duymadınız mı? Ben bir kürek mahkûmuyum. Ağır hapis cezası aldım. Cebinden katlanmış büyük bir sarı kâğıt çıkardı. İşte kimliğim. Gördüğünüz gibi, sarı. Gittiğim her yerden kovulmamı sağlıyor. Okumak ister misiniz? Okumayı zindanda öğrendim. Orada gitmek isteyenler için bir okul var. Bakın üzerinde ne yazıyor: Jean Valjean, serbest bırakılmış kürek mahkûmu, doğum yeri... Bu sizin için önemli değil, on dokuz yıl zindanda kalmış. Beş yıl hırsızlıktan, on dört yıl dört kez kaçmayı denediği için. Bu şahıs çok tehlikelidir. İşte hepsi bu. Herkes beni kapı dışarı etti. Siz beni kabul ediyor musunuz? Burası han mı? Bana yiyecek bir şeyler ve yatacak bir yer verir misiniz? Ahırınız var mı?
— Madam Magloire, dedi piskopos, yüklükteki yatağa temiz çarşaf koyun.
Daha önce iki kadının ne kadar itaatkâr olduklarını belirtmiştik.
Madam Magloire talimatı yerine getirmek için salondan çıktı.

Yukarıdaki metnin dil, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında hangi akıma bağlı kaldığı söylenebilir?

16. soru

Sembolizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

17. soru

Odanın ortasında dikiliyor ve acılı bir şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi. Ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kâğıdının delik olduğu köşeye atıldı, elini delikten sokup yokladı, kâğıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da değildi yapacağı. Sobaya gitti, kapağını açıp külleri karıştırmaya başladı; pantolon paçalarından kestiği ipliklerle, yırtık cep astarı attığı gibi öylece duruyordu; demek kimse sobaya bakmamıştı! Birden, Razumihin’in az önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı çorapları; ama o günden beri her ikisi de öylesine kirlenmiş, eskimişti ki Zamyotov’un hiçbir şey fark edememesi son derece doğaldı.

Yukarıdaki metinde hangi akımın özellikleri daha baskındır?

18. soru

Romantizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19. soru

O galiba kötü yola sapmış, yoksul ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş, yani birkaç para yemişti. Zenginler için eğlence peşinde koşan adam yalnızca budalalık etmektedir. O, gülümsenerek söylendiği gibi, hovardanın biridir. Yoksullardaysa ana babayı sermayeden yemek zorunda bırakan bir oğul kötü kişidir, serseridir, haylazdır! Bu ayırt ediş de, iş aynı olmakla birlikte, yerindedir. Çünkü davranışların önemini ancak sonuçları belirtir.

Guy de Maupassant’ın Jules (Jül) Amcam adlı hikâyesinden alınan bu bölümün daha çok hangi akımın özelliklerini gösterdiği savunulabilir?

20. soru

Fransız edebiyatından Gautier (Gutie), Banville (Banvil), Lisle (Lisl), Coppée (Koppi) ve Heredia (Herediya) parnasizmin dünya edebiyatındaki önde gelen temsilcilerindendir. Bu akımı Türk edebiyatına ----------------- tanıtmıştır. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’in şiirlerinde de parnasizm etkileri görülür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bir yorum

  1. elif kandemir elif kandemir Aralık 9, 2022

    of

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir