İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri

Türkçülük Akımı

Türkçülük akımı Osmanlı’nın kurtuluşu için denenen Osmanlıcılık, ümmetçilik ve Batıcılık akımlarının başarısızlığı sonucu ortaya çıkmış bir fikir hareketidir. Türkçülük Anadolu’da oluşan Türk-İslam kültürü çerçevesinde Osmanlı siyasetinin yeniden kurulması gerektiğini savunur. Ziya Gökalp bunu dilde, dinde ve hissiyatta öz kaynaklara dönmek olarak yorumlar. İçindekiler: Türkçülük akımının ortaya çıkışı1.1. Osmanlıcılık1.2. Ümmetçilik1.3. Batıcılık Türkçülüğün esasları Türkçülük akımının temsilcileri3.1. Türkçülük ve Turancılık arasındaki fark 1. Türkçülük akımının ortaya çıkışı…

Eylül Romanı: Konusu, Özeti ve Romanındaki Kahramanlar

Mehmet Rauf tarafından Servetifünun Dönemi’nde yazılan Eylül, Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romandır. Aynı zamanda ilahi bakış açısıyla yazılmıştır. Dönemindeki diğer romanlar gibi Eylül romanı da sadakatsizlik konusunu işler. Mehmet Rauf’un en başarılı eseridir. Eylül, Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnû’dan sonra döneminin en iyi üçüncü romanıdır. Vadideki Zambak ile konu açısından benzerdir. Aşağıda romanın özeti, konusu ve kahramanlarının özellikleri ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Eylül Romanının…

Millî Mücadele’nin Türk Milleti Açısından Önemi

Millî Mücadele’nin Türk milleti açısından önemi nedir? Bu soruyu yanıtlayabilmek için Osmanlı’nın son dönemini iyi bilmek gerekir. Dünya tarihinin seyrini değiştiren bir devlet olan Osmanlı yıkılmaya yüz tuttukça küresel güçler Osmanlı’yı paylaşmak için çeşitli planlar yapmıştır. İşte Millî Mücadele Türk milletinin bu planlara verdiği tabii bir tepkidir. Türk milleti binlerce yıllık tarihinde hiçbir dönem esaret altında kalmamıştır. Türk tarihinin zorlu dönemlerinde büyük kumandanlar gelmiş ve…

Hunlar Türk müdür?

Hunlar, Orta Asya bozkırlarında büyük bir imparatorluk kurarak Çin ile amansız bir mücadeleye girişen göçebe topluluğa verilen addır. Peki, Hunlar Türk müdür? Asya Hun İmparatorluğu kadim Türk unsurları tarafından kurulmuş bir imparatorluktur. Yani Hun nüfusunun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır. Bunu Teoman (Tuman) ve Batur (Mete) gibi devlet yöneticilerinin adlarından anlamak mümkündür. Ancak Hun İmparatorluğu’nun içerisinde Moğol, Tunguz ve Soğd kökenli insanların da yaşadığını gözden kaçırmamak…

Kitap Okumanın Önemi

Edebî eserleri okumanın, kişiliğin şekillenmesinde birçok olumlu etkisi vardır. Kitap okumanın insanların düşünme ve hayal etme yeteneklerini geliştirdiği kadim dönemlerden beri bilinmekte ve okumanın kişisel gelişim için önemi binlerce yıldır vurgulanmaktadır. Kitap okumanın yararlarından en önemlisi kitapların insanların düşünme ve hayal etme yeteneğini geliştirmesidir. Çünkü okurların eserlerde karşılaştığı karakterler ve edebi kişilikler onlara hayata dair yeni fikirler verir. İnsanın kişiliği çevresel etkiler ile şekillenir. Nitekim kitaplar…

Edebi Kişilik Nedir?

Bir yazar ya da şairin eserleri ile meydana getirdiği sanatsal kimliğe edebi kişilik veya edebi şahsiyet adı verilir. Nitekim bir sanatçının etkilendiği akımlar, üslup özellikleri, yaşam öyküsünün eserlerine etkisi, yaşadığı dönemin zihniyeti ve gelenekten etkilenme biçimi onun edebî kişiliğini sınırlarını belirler. Bir sanatçıya verilen önemi, o sanatçıya ait edebi eserlerin değeri ve kalıcılığı ortaya koyar. Edebî Kişilik Kavramının Tarihi Edebi kişilik kavramı Türk edebiyatında oldukça…

Mutlu Bir Yaşam Mümkün müdür: Stoa Felsefesi

Bu keyifli yazı “Mutlu bir yaşam mümkün müdür?” ve “Mutlu bir yaşam için neler yapmalıyız?” sorularını Stoa felsefesi bağlamında tartışıp hayata bakış açımızı ve hayat sırlarımızı sorgulamamızı sağlıyor. Eğer mutsuzsanız mutlaka okumanız gereken akıcı bir yazı. Hiçbir şeyin bize ait olmadığı, aksine bir gün bize sunulan şeylerin aslında bir emanet olduğunu ve geri vermemiz gerektiğini biliyoruz. Evrendeki hiçbir şey kalıcı değil, biz bile. Bu usa…

Araba Sevdası Romanı: Türk Edebiyatındaki İlk Realist Roman

Araba Sevdası, Türk edebiyatındaki ilk realist romanı olarak bilinir. Bu yazımızda Araba Sevdası romanının özeti ve kahramanları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Araba Sevdası, Tanzimat’ın ikinci döneminde romantizm akımının etkilerinin azalmaya başladığı bir dönemde yazılmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem eseri, ilahi bakış açısı ile yazmıştır. Nitekim o, Araba Sevdası’nda yanlış Batılılaşma konusu üzerine yoğunlaşırken gösteriş meraklılığı ve mirasyedi kavramlarını da tahlil etmiştir. Eserdeki örtük ileti bilinçsizce Batı’yı taklit…

Felâtun Bey ile Râkım Efendi Romanı: Özeti, Tipleri ve Tahlili

Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Tanzimat Dönemi’nde Ahmet Mithat Efendi tarafından romantizm anlayışı ile yazılan tezli bir romandır. İlahi bakış açısıyla yazılan roman, temel olarak Doğu-Batı çatışmasını işler. Yanlış Batılılaşmanın neden olduğu kötü sonuçlar romandaki en baskın örtük iletilerdir. Eserde kahramanların isimleri ile kişilik özellikleri arasında bir bağ vardır. Batı’yı temsilen Felatun’a “bey”; Doğu’yu temsilen Râkım’a ise “efendi” olarak hitap edilir. Romanın kendi yazıldığı dönemde…

Tanzimat Dönemi Romanı: Türk Edebiyatındaki İlk Romanlar

Tanzimat Dönemi ile Türk romanı hızlı bir şekilde gelişmeye başlar. Bunun öncesinde romanın yerini mesnevi ve halk hikâyesi gibi türler tutmuştur. Tanzimat ile birlikte Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak, Türk edebiyatının romanla ilk tanışmasıdır. Yani Telemak ilk çeviri romanımızdır. İlk edebî romanımız ise Namık Kemal’e ait İntibah’tır. Tanzimat Dönemi İçerisinde Türk Romanının Gelişimi Türk edebiyatında ilk yerli romanımız Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat…

Mai ve Siyah Romanı İncelemesi (Tahlili): İlk Modern Romanımız

Mai ve Siyah romanı, Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan ve Türk edebiyatındaki ilk modern roman olma özelliğini taşıyan Servetifünun Dönemi eseridir. İnsanın iç dünyasını yansıtmada daha etkili olan modern romanlar, tiplerle değil karakterle kurulur. Nitekim Türk edebiyatının ilk modern karakteri Ahmet Cemil’dir. Ayrıca eserdeki anlatıcı ilahi bakış açısı ile konuşmaktadır. Metinde işlenen temel çatışma hayal-hakikat çatışmasıdır. Bu çatışmanın temaya etkisi eserdeki melankoliyi doğurmuş, eserin alt…

Anlatımın Akışını Bozan Cümle Soru Tipi | Pratik Çözüm Önerileri

“Anlatımın akışını bozan cümle hangisidir?” soru tipi TYT’de sık kullanılan yeni nesil anlatım bozukluğu soru tipidir. Bu soru tipi ALES’te ise “Numaranlanmış cümlelerden hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz.” ifadesi ile sorulur. Bu soruları kolayca yanıtlamak için gerekli tekniklere hâkim olmak gerekir. Bu sorularda pratik olarak yapmanız gerekenler şunlardır: Bu, bunun için, hatta, ayrıca, örneğin gibi cümleler arasında geçişi sağlayan kelimeleri bulun. Bu kelimelerin bulunduğu…

Edebi Eserlerin Değeri ve Kalıcılığı Nasıl Belirlenir?

Bir romanın veya farklı bir eserin sadece kendi yazıldığı dönemde önemli olan bir sorunu ele almış olması, edebi eserlerin değeri ve kalıcılığını nasıl etkiler? Bu soruya vereceğimiz yanıt kuşkusuz evrensel ve sürekli temaların ele alınmasının kalıcılığa katkı sağladığı yönündedir. Yazıldığı dönemi yansıtan eserler ise o dönem hakkında değerli bilgiler sağlar. Ama evrensel temaları işleyen eserler kadar kalıcı olma fırsatı yakalayamazlar. Bir eserin kalıcılığını belirleyen temelde…

Limni Gölü Tabiat Parkı: Hamsiköy Sütlacı ve ATV Turu

Limni Gölü Tabiat Parkı, 2100 zirve rakımıyla Trabzon ile Gümüşhane’nin birleştiği Zigana Geçidi’nin bulunduğu alanda yer alıyor. Göle ulaşmak için Trabzon-Gümüşhane yolundan devam ettikten sonra toprak zeminli bir yoldan bir süre ilerlemeniz gerekiyor. Aslında bu yol Karadeniz’in doğal bitki örtüsünün tadına varmamış kişiler için tam bir fırsat. Göle ulaşmadan önce Zigana’nın ünlü et restoranlarından birinde etinizi yiyip sonrasında muhteşem Hamsiköy sütlacını ana vatanında tatmanızı tavsiye…

II. Göktürk Devleti’nin Yıkılış Nedenleri Nelerdir?

II. Göktürk Devleti’nin yıkılış nedenleri aşağıda maddeler hâlinde sıralanmıştır: Tarihteki tüm Türk devletlerinde olduğu gibi II. Göktürk Devleti’nin yıkılışının temel sebebi de iç karışıklıklardır. Nihayetinde yine bir Türk uruğu olan Uygurlar, 744’te Göktürkleri yıkmıştır. Devletin çöküşünde o döneme ait siyasi uruklar olan Tuğluklar ve On-Oklar arasındaki çekişme etkilidir. Devleti yeniden toparlamaya çalışan ve Çin’den bağımsız politikalar izlediği için Tang sarayında rahatsızlık yaratan Ozmış’ın Çin’in desteklediği…

Huzur Romanı: Özeti, Karakterleri, Bakış Açısı ve İncelemesi

Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan ve edebî çevrelerde “huzuru arayan bireylerin romanı” olarak bilinen bir karakter romanıdır. Huzur ve huzursuzluk hissettiren durumlar arasındaki ikilem ve çatışmayı işler. Kısacası romanda anlatıcı, iki dünya savaşı arasında kalan trajik yaşam öykülerine felsefi bir ayna tutar. Romanda Mümtaz’ın eski kültür değerlerine ilgi duyması ve onlardan hoşlanması çıkışsızlık içerisindeki benliğinin geçmişe sığınışını yansıtır. Eserin diyalog kısımlarına kahraman, geneline ise…

Filme Uyarlanan Romanlar | Kitap ve Filmlerin Farkı

Edebî eserlerin temel özelliği kurmaca olmaları yani gerçeği ve olayları olduğu gibi aktarmamalarıdır. Bunun için “bir roman filme alındığında o romanla film arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini” düşünelim. Peki, Türk edebiyatında filme uyarlanan romanlar nelerdir? Romanda okurun emrine verilen hayal dünyası, filmde yönetmenin süzgecinden geçer. Bu sebeple roman okurken daha fazla çağrışım ve hayal etme şansımız olur. Örneğin Yüzüklerin Efendisi kitabını okuyan bir kişi zihninde…

Yer Değiştirme Soruları Nasıl Çözülür? | Paragraf soru tipleri

Yer değiştirme soruları, TYT ve AYT gibi sınavlarda en çok zorlanılan paragraf soru tiplerindendir. Cümlelerin yerini değiştirme sorularında numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulmanız istenir. Haydi öyleyse pratik tekniklerle yer değiştirme soru tipini nasıl çözeceğimizi öğrenelim. Sırasına Bakmadan Önce İlişkili Cümleleri Belirleyin Yukarıdaki anlam tekniği ile ilgili hususların dışında da bu soru tipi için bilmemiz gerekenler var. Öncelikle…

Türk Edebiyatında Tarihi Roman Örnekleri

Tarihi romanlar bir millete ait geçmişin ilgi çekici ve önemli hadiseleri üzerine kurgulanan anlatılardır. Tarihî bir olayı konu alan bir romanda anlatılanlarla tarihî gerçeklik bire bir örtüşmez. Çünkü edebi metinler kurmacadır yani edebi eserler bir gerçekliği bütün doğruluğu ile anlatmaktansa yeni bir gerçeklik inşa etmek amacını taşır. Kısacası hiçbir sanatsal mesaj gerçeğin tıpatıp aynısı olamaz. Türk edebiyatında tarihi roman ile ilgili ilkler şunlardır: İlk tarihi…

Romantizm Akımı Nedir?

“Romantizm nedir?” diye topluma bir soru yöneltilirse muhtemelen çok farklı bakış açılarıyla karşılaşılır. Hatta romantizmin özellikleri bağlamındaki bu farklı bakış açıları nedeniyle ders kitaplarında “Romantizm kelimesinin size çağrıştırdıklarını söyleyiniz.” diye geleneksel bir soru dahi vardır. Demek ki romantizmin gündelik hayattaki çağrışımı ile edebiyat alanındaki karşılığı oldukça farklıdır. Romantizm Akımının Gelişimi Romantizm, 18. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle Fransız İhtilali’nin etkisiyle Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Nitekim sosyal bir…