İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Divan Edebiyatı”

Bu bölümde divan edebiyatı şairlerimizin önemlilerine ait yaşam öyküsü, şiir parçaları ve edebî kişilikleriyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Nedim: Lâle Devrinin Büyük Şairi, Şarkı Türünün Üstadı

Nedim, 18. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairi olmasının yanı sıra, divan şiirine getirdiği yenilikler ve kendine has üslubu nedeniyle divan edebiyatının da en büyük şairlerinden biridir. 17. yüzyılın son çeyreği ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan şairin, asıl adı Ahmed’dir. Nedim’in edebî kişiliğini maddeler hâlinde kısaca açıklarsak: Nedim, divan edebiyatında mahallileşme akımını başlatmıştır. Yani gündelik yaşamdaki İstanbul kültürünü şiire taşımış, şiir…

Baki: Edebî Kişiliği, Hayatı, Eserleri, Şiir Örnekleri, Maddeler Hâlinde Özet

Bâkî, 16. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairidir. Ayrıca Fuzûlî ile birlikte Türk edebiyatının o dönemdeki en büyük iki şairinden biridir. Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler arasında yer alır. Şairin mahlası olan Baki, sonsuz anlamına gelmektedir.

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, divan edebiyatında sıklıkla kullanılan kavram ve terkipleri içeren çevrim içi bir sözlüktür. Aşağıda divan edebiyatı terimleri alfabetik sıra ile verilmiştir: acuz  Bir beytin ikinci mısrasına verilen ad âşıkâne gazel  Aşkla ilgili acı, keder, yakarış, yakınma gibi içli duyguların anlatıldığı gazeller beyt’ül gazel  Gazelde en güzel beyte verilen ad beyt’ül kasid  Kasidede en güzel beyte verilen ad caize  Şairlere, kasidelerde övdükleri büyükler…

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler kimlerdir?

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler aşağıda sıralanmıştır. Hoca Dehhani, Ahmedi, Kadı Burhaneddin, Ahmet Paşa, Baki, Nef’î, Enderunlu Fazıl, Nedîm, Enderunlu Vasıf olarak sıralanabilir. Divan edebiyatında mesnevi yazmayanlar Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairlerden birçoğu aynı zamanda mesnevi de yazmamıştır: Kadı Burhaneddin, Ahmet Paşa, Baki, Nef’î, Nedîm, Enderunlu Vasıf vb. Bunların içerisinde Ahmedi’nin mesnevisi vardır. Hoca Dehhani’nin ise yazdığı düşünülen Selçuklu Şehnâmesi adlı…

Şeref Hanım: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Şeref Hanım, divan edebiyatının 19. yüzyılda yetişen kadın şairlerindendir. Divan edebiyatının edebi yönü en güçlü kadın şairlerinden kabul edilir. Edebi kişiliğini özetleyecek olursak: 19. yüzyıl divan edebiyatı şairlerindendir. Mevlevi’dir. Kadın şairler arasında en güçlü estetik zevke sahip sanatçılardan kabul edilir. Yerelleşme akımından etkilenmiş ve dönemine göre sade bir dille şiirlerini yazmıştır. Şiirlerinde Fuzûlî, Nef’i ve Ruhî’den açıkça etkilendiği görülür. Bir mersiye ve kaside şairi olarak…

Sünbülzâde Vehbî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Sünbülzâde Vehbî, 18. yüzyılda yaşayan ve özellikle hiciv alanında ün salmış bir şairdir. Kısaca maddelemek gerekirse: 18. yüzyıl divan şairidir. Özellikle hicivleriyle ünlüdür, sivri bir dili vardır. Önemli devlet görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı bürokratıdır. Birçoklarına göre şiirleri lirizm açısından eksiktir. Fuzûlî gibi şairlerle karşılaştırıldığında şiirinde duygu eksiktir. Ancak bazı araştırmacılar bu görüşe katılmaz. Pendnâme türünde eserler de yazmış, özellikle çocuklara nasihatlerde bulunduğu Lutfiyye ile ünlenmiştir.…

Gülşehrî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Gülşehrî, Anadolu’da yeni yeni filizlenen divan edebiyatının öncü şairlerindendir. 14. yüzyılda yaşayan Gülşehrî, özellikle Mantıku’t-tayr adlı tercüme mesnevisi ile tanınmaktadır. Şairin edebi kişiliği maddeler hâlinde şu şekilde izah edilebilir: 14. yüzyılda yaşamış bir divan şairidir. En önemli eseri Farsçadan çevirdiği Mantıku’t-tayr adlı mesnevidir. Attâr’ın aynı adlı yapıtından çevirdiği Mantıku’t-tayr, Türkçenin edebiyat dili olarak kullanılabileceğini kanıtlaması açısından önemlidir. Döneminin âlim kişilerindendir. Türk edebiyatında mahlas kullanan ilk…

Hoca Neş’et: Divan Şairlerinin Hocası (18. yy.)

Özet: Hoca Neş’et, divan edebiyatında hocalık yönüyle ön plana çıkan 18. yüzyıl şairidir. Şairliği çok kuvvetli olmasa da döneminin şiir bilgisi bağlamındaki en yetkin isimlerindendir. Şeyh Galib dâhil birçok önemli divan şairinin yetişmesini sağlamıştır. Hoca Neş’et’in edebi kişiliğini şu şekilde maddeler hâlinde açıklayabiliriz: Neş’et, Şeyh Galib dâhil birçok divan şairinin yetişmesini sağlamıştır. 18. yüzyılda yaşamıştır. Hoca Neş’et’in şiirini geçtiğinin farkında olan birçok öğrencisinin ona olan…

Fuzûlî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Özet: Türk edebiyatında âşıkâne gazelin en büyük temsilcisi olan Fuzuli, Azerbaycan Türklerindendir. Ömrü Irak Türkmen coğrafyasında geçmiş; Türkçenin yanında Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır. Fuzuli, divan edebiyatında aşkı en güzel anlatan lirik şairlerden biri olarak kabul edilir. Ayrıca dönemine göre sade bir dil kullanması, halk tarafından da sevilmesini ve Türk dünyasının ortak bir değeri olmasını sağlamıştır. Fuzuli daha çok ilahi aşk yolunda divane olan…